Strona główna | Archiwum aktualności


Find more about Weather in Poznań, PL
5935gluszyna.pl

Archiwum aktualności z lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,

Aktualności z naszego osiedla


Zakaz spalania odpadów zielonych
[Poniedziałek, 15 października 2012]
W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi możliwości spalania pozostałości roślinnych (trawa, liście, gałęzie itp.), wyjaśniamy, że na terenie miasta Poznania obowiązuje zakaz spalania tzw. odpadów zielonych (pozostałości roślinnych).

Zakaz spalania został wprowadzony w związku z tym, że w Poznaniu działa systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów zielonych. Oznacza to, że pielęgnując swój ogródek czy teren nieruchomości, nie można np. rozpalać ogniska, by pozbyć się pozostałości - liści, poobcinanych gałęzi czy resztek trawy.

Takie odpady nie powinny również trafiać do zwykłych pojemników na śmieci. Pozbyć się ich można na trzy sposoby: poprzez kompostowanie, przekazanie w wyselekcjonowanych workach firmie, z którą podpisana jest umowa na wywóz odpadów, bądź zawieźć do Punktu Gromadzenia Odpadów Problemowych, tzw. Gratowiska.

Jak postępować z odpadami pochodzącymi z ogrodów i innych terenów zielonych?

Informacja pochodzi ze strony Urzędu Miasta Poznania.

NOWY ROZKŁAD JAZDY MPK
Promocja na bilety 30-minutowe w dni robocze
[Poniedziałek, 3 września 2012]
SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA RADY OSIEDLA 30.07.2012
[Poniedziałek, 6 sierpnia 2012]
SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA RADY OSIEDLA 30.07.2012

30.07.2012 w przedszkolu „Ikarek” odbyło się robocze posiedzenie Rady Osiedla Głuszyna. Spotkaniu przewodniczył p. Henryk Kania. Gościem była p. Agnieszka Szmigiel – przedstawicielka Urzędu Miasta.

Na posiedzeniu zostały przedstawione kwestie i zagadnienia:
1 - Po oficjalnym otwarciu X /2012 sesji, stwierdzeniu kworum został odczytany protokół z posiedzenia IX sesji z powodu uwag dotyczących przeznaczenia środków finansowych dotyczących przedszkola oraz budowy chodnika na ul. Sypniewo. Przewodniczący H. Kania przypomniał i przedstawił tę sprawę także w aspekcie kontaktów z Zarządem Dróg Miejskich. Chodnik wraz z jezdnią będzie budowany jesienią
2 - Przewodniczący Henryk Kania przedstawił dokumentację wniosku z 6.06.2012 o grant prezydencki UM. Chodzi o rewitalizację gruntu dawnego folwarku, zwanego potocznie Parkiem Strzeleckiego. Działka gruntu o powierzchni 1,6 ha jest własnością UM, zarządza nią Zarząd Zieleni Miejskiej. Starania Rady Osiedla zmierzają do tego, aby został stworzony nowy teren rekreacji i wypoczynku, a w dalszej perspektywie miejsce inwestycji dla Polonii Australijskiej. Prace miałyby zostać rozpoczęte w przyszłym roku. Po zapoznaniu się z treścią wniosku radni jednogłośnie podjęli uchwałę nr X w sprawie udziału środków własnych Osiedla w konkursie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.
3 - Radni pod przewodnictwem H. Kani zajęli się projektem planu wydatków Osiedla na 2013 r. Zakład on m.in. dofinansowanie szkoły w zakupie komputerów, monitoringu, wymiany okien, ogrodzenia przedszkola, doposażenia 2 sal przedszkola, imprez kulturalnych oraz nowego klubu sportowego Lotnik 1997. Ponadto wydatki na 2013 r. obejmują dokumentację inwestycji budowy chodnika i zatoki ul. Głuszyna od nr 131 do ul. Babickiej lewa strona (ok.200 m), remont chodnika do Sypniewa, rozmieszczenie koszy na śmieci wzdłuż ul. Głuszyna.
4 - Radni jednogłośnie przyjęli i uchwalili poprawkę do planu rzeczowo – finansowego wydatków na 2012 r. w zakresie praktycznego wykorzystania kanalizy deszczowej koło garaży na ul. Głuszyna.
5 - Następnie rozpatrzono i jednogłośnie przyznano radnym diety za kwiecień, maj i czerwiec b. r.
6 - W wolnych wnioskach poruszano sprawę:
a - budowy chodnika od ul. Silniki do al. Kasztanowej, której rozpoczęcie opóźnia firma Aqvanet,
b - bezpieczeństwa ul. Głuszyna; łańcuch i słupki zdjęto ze względów bezpieczeństwa,
c - ul. Ożarowskiej; nie będzie tej inwestycji ze względu na ograniczenia finansowe i własność terenu prywatnego,
d - pozostawionego przez wykonawców inwestycji na nowym osiedlu nieporządku,
e - oczyszczania studzienek kanalizacyjnych – na jezdniach – ZDM, a na osiedlu – Aqvanet – to są firmy odpowiedzialne za stan użyteczności publicznej.

Tekst Zofia Mac

CZESŁAW GRZEŚKOWIAK
[Poniedziałek, 7 maja 2012]
Jesteśmy członkami wyjątkowej społeczności. Tworzymy jedną „małą ojczyznę”. Jest nią Głuszyna - z ciekawą, bogatą historią i teraźniejszością. Dla przyszłości gromadzimy pamiątki przeszłości.

Szkoła Podstawowa nr 53 im. P. E. Strzeleckiego w Poznaniu pragnie upamiętnić wybitnego człowieka. Jest nim Czesław Grześkowiak.

CZESŁAW GRZEŚKOWIAK
1908 - 1995

dyr

Z pewnością każdy mieszkaniec Głuszyny powinien wiedzieć, kim był Czesław Grześkowiak – człowiek o niezwykłym charakterze, wielkim sercu, niezłomnej sile przekonań, działacz społeczny, wieloletni kierownik szkoły. Bohater naszej małej ojczyzny, szlachetny obywatel społeczności, autorytet, wzór postaw i zachowań, twórca i krzewiciel wartości ponadczasowych i uniwersalnych.

Urodził się tu – w Głuszynie 25.05.1908 r. w 107 – letnim obecnie domu położonym przy ul. Głuszyna 143. Uczęszczał do Szkoły Katolickiej, z której przez V Szkołę Wydziałową na Wildzie w Poznaniu trafia do Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Poznaniu, które kończy w maju 1930 r.

W październiku 1930 r. w meloniku, lakierkach, z małą walizką w ręku wyjechał do pracy na Kresy Wschodnie – na Polesie. Nauczał w miejscowości Łunin, potem w przygranicznych Połuściewiczach piastował funkcję kierownika szkoły. To tu, na tych rubieżach ojczyzny kształtował swój niezłomny charakter. Jego miłością były dzieci, pasją - przyroda, której uroki stawały się inspiracją do minitwórczości literackiej, muzycznej i malarskiej.

Nazywany był poznańskim Poleszukiem. Posiadał dar – niezwykły altruizm, życzliwość wobec ludzi, rdzennych mieszkańców Polesia, biednych i potrzebujących. Ten świecki misjonarz, nawracający na katolicyzm, w każdym niemal okolicznym domu miał chrześniaka. Ludzie cenili go i szanowali do tego stopnia, że parokrotnie ostrzegali i chronili przed wywózką na Syberię. Tułaczka trwała …

W 1944 r. został wywieziony Z Polesia przez Niemców. Odbity z transportu przez partyzantów trafił na Zamojszczyznę, gdzie od 1 września 1944 r. rozpoczyna pracę w tworzącej się polskiej szkole w Firleju w powiecie lubartowskim. Wreszcie w kwietniu 1945 r. powrócił do Poznania z rodziną – z żoną Zofią Dubonos Dąbrowską - dawną szlachcianką kresową oraz z córkami - Haliną i Bronisławą. Ponownie znalazł się w miejscu swego urodzenia, jak się okazało – już na zawsze.

Od 23 kwietnia 1945 r. do 1968 był kierownikiem szkoły w Głuszynie. Tuż po zakończeniu działań wojennych przystąpił do organizacji szkoły. Już 24 kwietnia 1945 r. rozpoczął nauczanie 129 uczniów w trzech grupach: dzieci, młodzież i dorośli. Z pomocą przyszła mu Jadwiga Adamczewska – jego dawna przedwojenna nauczycielka.

Był nauczycielem wychowawcą nie tylko z wykształcenia, ale i z powołania. Ukończył Seminarium Nauczycielskie i Studium Nauczycielskie, które przygotowały go do pracy zawodowej. Była specjalistą nauczania języka rosyjskiego i nauczania początkowego. Środowisko przyrodnicze Głuszyny było źródłem wiedzy i inspiracją do kształcenia dzieci. Uczył ich wrażliwości na piękno przyrody i ochronę środowiska.

Nie poprzestał na pracy nauczycielskiej. Jak przystało na wielkiego społecznika i pasjonata, oddawał się całym sobą lokalnej społeczności. Aktywnie uczestniczył w przemianach podpoznańskiej Głuszyny, o wiejskim charakterze, nadając jej status części miasta Poznania.

Jego zasługi dla Głuszyny są znaczące: w 1947 podłączono prąd, w 1948 uruchomiono pocztę – Poznań 24 , w 1955 zaczął dojeżdżać ze Starołęki do Piotrowa pierwszy autobus, w 1963 oświetlono ulicę Głuszyna, utwardzono drogę, w 1968 uruchomiono pawilon handlowy.

Priorytetem była budowa pawilonu szkolnego, który został oddany do użytku w 1960 r. Podjął także starania zmierzające do budowy nowego obiektu szkolnego w Piotrowie – Głuszynie, którego plan został przyjęto w 1967 r. Udzielał się w kółku rolniczym, wspierał harcerstwo, był prezesem OSP w Głuszynie, współtworzył społeczny ruch na rzecz modernizacji i unowocześniania życia w Głuszynie. Za jego sprawą idealnie układała się współpraca z pobliską jednostką wojskową, komitetem rodzicielskim, ogniskiem metodycznym, parafią. Nie zależało mu na splendorze i uznaniu władz. Nie należał do partii. Nie obawiał się niewygodnej postawy.

Kiedy w 1945 r. badając historię szkoły w Głuszynie, natrafił na wzmiankę o rodzinie Strzeleckich i o tym, że za miedzą, po sąsiedzku urodził się najwybitniejszy polski podróżnik i odkrywca – wie, że to godny patron i opiekun szkoły.

W wyniku jego uporczywych starań w 1960 r. nadano szkole imię patrona Pawła Edmunda Strzeleckiego.

W księdze pamiątkowej z okazji otwarcia pawilonu szkoły i jednocześnie nadania szkole imienia śmiało umieścił wpis nawiązujący do postaci P. E. Strzeleckiego – mimo wszystko niewygodnego dla władz państwowych patrona, który z pochodzenia był szlachcicem, nie rewolucjonistą ani komunistą, (kontrkandydatem był Lumumba – niepodległościowy działacz afrykański).

Na kamieniu, przeniesionym z miejsca urodzenia Strzeleckiego, własną ręką umieścił napis upamiętniający wybitnego Polaka. Kilkunastoletnie starania uwiecznione sukcesem pozwalają nam dziś być społeczeństwem zintegrowanym imieniem odkrywcy Góry Kościuszki.

Czesław Grześkowiak był złotym, tolerancyjnym człowiekiem, ale wymagającym – wiele od siebie, dużo od innych – także od swoich córek – nauczycielek, które poszły w ślady ojca i poświęciły się pracy z dziećmi i młodzieżą.

W latach trudnych, czasach komunizmu przechował krzyż szkolny. Kiedy władze nakazały go zdjąć, nie chcąc innym sprawiać tym gestem przykrości – własnymi rękoma, z należytym szacunkiem dokonał zdjęcia ze ściany symbolu i pamiątki. Przechowywał go długie lata, w końcu zgodnie z jego życzeniem został uroczyście przekazany przekazany szkole. Obecnie – jako dar rodziny Grześkowiaków – znajduje się na I piętrze naszej szkoły.

Odszedł ze szkoły w Głuszynie w 1968 r. przechodząc na zasłużoną emeryturę, ale zawsze wracał tu, gdzie zostało jego serce, gdzie się urodził, żył i pracował.
Uhonorowany został w 1984 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Zmarł w Poznaniu 18.12.1995 r., został pochowany na Cmentarzu Junikowskim.

dyr1

Najstarsze zdjęcie szkoły w Głuszynie.

dyr2

Pierwsze zakończenie roku szkolnego w Głuszynie. Rok 1946.

dyr3

Obecny widok dawnej szkoły. Dziś mieści się tu siedziba schroniska młodzieżowego.

dyr4

29.10.1960 r. Otwarcie pawilonu szkoły i nadanie szkole imienia Pawła Edmunda Strzeleckiego.

dyr5

Oficjalni goście na uroczystości przecięcia wstęgi w 1960 r. Pierwszy z prawej strony stoi Czesław Grześkowiak.

dyr6

Goście biorący udział w uroczystościach otwarcia pawilonu szkoły i nadania szkole imienia patrona. Stoi Czesław Grześkowiak.

dyr7

Zawsze pogodny, życzliwy, uśmiechnięty – „złoty człowiek” – Czesław Grześkowiak.

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 53 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Poznaniu zwracają się z apelem do społeczności Głuszyny, przyjaciół i sympatyków o wsparcie budowy tablicy pamiątkowej poświęconej Czesławowi Grześkowiakowi.
Tablica będzie umieszczona na dawnej szkole – obecnie budynku schroniska przy ul. Głuszyna 127. Tablicy zastanie wykonana przez artystę plastyka – pana Roberta Sobocińskiego.
Cegiełkę o nominale 10 zł można kupić w bibliotece szkoły przy ul. Głuszyna 187.
Wszystkich darczyńców, którzy chcieliby przeznaczyć na ten cel większą kwotę, obiecujemy uhonorować poprzez wymienienie z nazwiska na uroczystości odsłonięcia tablicy.

Wszystkich zainteresowanych życiem Czesława Grześkowiaka, historią szkoły i społeczności Głuszyny posiadających istotną na ten temat wiedzę, pamiątki itp. ciekawostki zapraszamy do współpracy i kontaktu.
tel. 61 – 8 788 006 (sekretariat szkoły), www.sp53.poznan.pl sp53@poznan.interklasa.pl

Z góry dziękujemy za informację. Zofia Mac, Beata Machowiak

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA RADY OSIEDLA 4.04.2012
[Środa, 2 maja 2012]
SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA RADY OSIEDLA 4.04.2012

4.04.2012 w przedszkolu „Ikarek” odbyło się robocze posiedzenie Rady Osiedla Głuszyna. Spotkaniu przewodniczył p. Henryk Kania.

Na posiedzeniu zostały przedstawione kwestie i zagadnienia:
1 Radni podjęli 3 uchwały, w tym 2 zawierające poprawki do planu wydatków Osiedla Głuszyna na rok 2012 i 1 w sprawie zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowej dla członków rad i zarządów osiedli jednostek pomocniczych.

2 Przewodniczący Henryk Kania poinformował o tym, że odbyła się komisja do spraw bezpieczeństwa drogowego w ZDM, ale nie powiadomiono przedstawiciela naszego osiedla. W związku z wypadkami drogowymi pojawiającymi się na ul. Głuszyna został podjęty wniosek o konsultacje społeczne w tej sprawie. Wskazano na istotę problemu. Są nią m.in. źle wyprofilowane zakręty na ul. Głuszyna (odcinek leśny). ZDM został zobowiązany do poprawy stanu bezpieczeństwa drogi w terminie do sezonu letniego. Mówiono o już poniesionych wydatkach na remont chodników i dróg na naszym osiedlu.

3 Podkreślono zasadność procedur przetargowych „na wszystko”, wynikającą ze zobowiązujących samorządy lokalne względów formalnych i przepisów prawa.

4 W lipcu 2012 będzie debata na temat budżetu na 2013 r. W związku z tym społeczność lokalna może się wypowiadać w każdy dostępny sposób na temat propozycji budżetowych.

5 Na stronie www.poznan.pl odbywają się konsultacje w sprawie polityki mieszkaniowej na lata 2012 – 2022. Każdy obywatel może wnieść w tej sprawie swoje uwagi , podać propozycje itp. Konsultacje trwają do 20.04.2012 r.

6 Przekazana została istotna informacja w sprawie upubliczniania dokumentów, korespondencji między Wydziałem Wspierania Jednostek Pomocniczych UM Poznania a radą Osiedla. Dokumenty nie są tajne.

7 Zostało zawarte porozumienie między radami osiedli miasta Poznania i utworzony zarząd. Jego członkami są przedstawiciele lokalnych rad osiedlowych w osobach ich przewodniczących. W tym gronie jest nasz przewodniczący – Henryk Kania.

8 W wolnych wnioskach poruszono m.in. sprawę:
- przekazywania funduszy osiedla na kulturę, tzn. na konkretny cel, jak np. koncert Z. Laskowika,
- 1.06.2012 od 9.00 do 13.00 z okazji Dnia Dziecka będzie na terenie jednostki wojskowej zabawa dla dzieci,
- została przedstawiona propozycja montowania łańcuchów przy remontowanych chodnikach.

- gg 10559813
- adres e – mail: rogluszyna@wp.pl

Tekst Zofia Mac

Rada Osiedla – dokumenty z Sesji Rady Osiedla opublikowane zostaną w późniejszym terminie z przyczyn od Rady niezależnych.

DZIEŃ FLAGI
[Wtorek, 1 maja 2012]
flaga_rp
Do końca maja bilety czasowe z wydłużoną ważnością
[Piątek, 20 kwietnia 2012]
Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, do 31 maja 2012 roku wydłużony zostaje czas trwania promocji na jednorazowe bilety czasowe.

Przypominamy, że we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku) od godziny 6:00 do 19:00 ważność biletu 15-minutowego przedłużona zostaje do 25 minut, a 30-minutowego do 45 minut.

Zobacz także:
- Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu

Informacja pochodzi ze strony Urzędu Miasta Poznania.

WIELKANOC 2012
[Piątek, 6 kwietnia 2012]
wielnoc

Wszystkim mieszkańcom Osiedla jak i odwiedzającym naszą stronę zdrowych i wesołych Świąt Wielkanocnych
życzy
Rada Osiedla

Przedszkole Fundacji Familijny Poznań Pluszowy Miś
[Czwartek, 23 lutego 2012]

Uwaga rodzice

Od marca rozpoczyna się nabór dzieci na rok szkolny 2012/2013 
do Niepublicznego Przedszkola Fundacji Familijny Poznań Pluszowy Miś 
przy ul. Starołęckiej 142 61-341 Poznań 

  Serdecznie zapraszamy na Drzwi otwarte, które odbędą się dnia 03.03.2012r od godziny 10.00- 13.00. W dni robocze przedszkole czynne jest od godziny 8.00- 13.00- zmiana ranna, na której pieczę sprawują pani Dominika Hałas- Prostak oraz pani Katarzyna Brzezińska
 i od godziny 13.30- 18.30- zmiana popołudniowa, na której pieczę sprawują pani Kinga Witkowska i pani Elżbieta Galas.

Jesteśmy przedszkolem niepublicznym, pięciogodzinnym które stawia na rozwój wyobraźni i twórczości naszych podwładnych. Staramy się zapewnić naszym podopiecznym poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Wyciszająco na dzieci wpływa troskliwa atmosfera, której wzmocnieniem jest klimat wnętrza oraz pastelowy wystrój sali. Atmosferę domowego ogniska tworzymy też poprzez grupy mieszane wiekowo, gdzie starsze dzieci pomagają młodszym, a młodsze uczą się od starszych - tak jak to bywa w rodzinie.

Dodatkowym atutem  jest to, że przedszkole jest bezpłatne.

Informacje dodatkowe można uzyskać dzwoniąc bezpośrednio do przedszkola na numer: 513 067 539, bądź drogą elektroniczną: pluszowy-mis1@o2.pl

Międzynarodowe oznaczenie ICE
[Poniedziałek, 20 lutego 2012]
Ratownicy medyczni, policjanci, strażacy i wszyscy inni, którzy interweniują na miejscu wypadków, wielokrotnie napotykają na trudności, kiedy muszą kontaktować się z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych.

W/w służby zaproponowały, abyśmy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej. Bardzo często telefon komórkowy jest jedynym przedmiotem, który można przy takiej osobie znaleźć. Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekle, alergie, itp.

Ratownicy zaproponowali, aby każdy w swoim telefonie umieścił na liście kontaktów osobę, z którą należy się skontaktować w nagłych wypadkach. Numer takiej osoby należy zapisać pod międzynarodowym skrótem

ICE


(in Case of Emergency).
Wpisanie więcej niż jednej osoby do takiego kontaktu wymagałoby następującego oznaczenia:

ICE1, ICE2, ICE3, itd.

Oznakowanie zdecydowanie ułatwiłoby prace wszystkim służbom ratowniczym. Pomysł jest łatwy w realizacji, nic nie kosztuje, a może ocalić życie. Akcja ma zasięg europejski. Wpiszcie ten numer teraz do swojej komórki bo potem zapomnicie i prześlijcie tą informację dalej, dzięki temu możemy ocalić komuś życie!

ZAPRASZAMY NA LODOWISKO
[Niedziela, 12 lutego 2012]

ZAPROSZENIE NA LODOWISKO


Serdecznie zapraszamy dzieci z rodzicami lub opiekunami, młodzież i dorosłych na

LODOWISKO na terenie OSR GŁUSZYNA


przygotowane przez Strażaków z OSP Głuszyna oraz Radę Osiedla
NASZE LODOWISKO CZYNNE JEST OD RANA DO WIECZORA !!!!
Obowiązuje ZASADA, że na tafli lodowej przebywają osoby – łyżwiarze.
Prosimy o zachowanie zasad bespieczeństwa zgodnie z Regulaminem obowiązującym na terenie OSR “Głuszyna”
Przyjemnej zabawy życzą Strażacy I Rada Osiedla

lodowisko

Prawie 7 tysięcy chętnych
na wolontariuszy miejskich w trakcie Euro 2012
[Środa, 1 lutego 2012]
6822 osób zgłosiło się do udziału w Wolontariacie Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012TM, wspólnym projekcie Miast Gospodarzy Turnieju w Polsce i spółki PL.2012. W trakcie mistrzostw wolontariuszem chce zostać:  w Poznaniu 1295 osób, w Warszawie 2763, w Gdańsku 1076, a we Wrocławiu 1688 osób.

Spośród tych kandydatów wybranych zostanie 3000 osób, które w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu będą pełniły funkcję wolontariuszy w trakcie UEFA EURO 2012TM. 62% kandydatów stanowią kobiety. Wśród chętnych znaleźli się mieszkańcy większości krajów europejskich oraz między innymi USA, Meksyku, Brazylii czy Argentyny. Od 15 lutego rozpoczną się rozmowy rekrutacyjne we Wrocławiu i w Warszawie, od 1 marca - w Poznaniu i Gdańsku. Imienna lista wolontariuszy będzie gotowa na początku maja, po czym wezmą oni udział w szkoleniach przygotowujących ich do pracy podczas mistrzostw.

W Poznaniu do projektu zostanie wybranych 600 osób. Wolontariusze będą pomagać turystom, kibicom i mieszkańcom miasta, tak aby nic nie zakłóciło w tych dniach sportowej atmosfery. Wolontariusze będą pomagać gościom od momentu przyjazdu do Poznania, będzie można zatem ich spotkać na parkingach buforowych, dworcach, lotnisku, węzłach przesiadkowych czy w punktach informacyjnych i na ulicach miasta. Duża grupa będzie wspomagać pracę policji, służby zdrowia oraz mediów. Sercem Poznania w czerwcu 2012 r. będzie Strefa Kibica, której działanie wspierać będzie 100 wolontariuszy.

Jedynymi kryteriami, jakie musieli spełniać kandydaci na wolontariuszy, były znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym oraz ukończone 18 lat do końca kwietnia tego roku. Wśród zgłoszonych kandydatów znalazły się osoby, które poza językiem angielskim posługują się również innymi językami obcymi, co może być dodatkowym atutem ze względu na narodowości drużyn, jakie rozegrają mecze w fazie grupowej mistrzostw w poszczególnych miastach. W Gdańsku zgłosiło się 109 osób posługujących się językiem hiszpańskim, w Warszawie 366 osób znających rosyjski i 12 kandydatów mówiących po grecku, w Poznaniu 34 kandydatów na wolontariuszy posługuje się językiem włoskim, a we Wrocławiu 36 mówi po czesku.

73% zgłoszeń wpłynęło od osób w wieku 18-25 lat. 10% od osób w przedziale wiekowym 26-35 lat. 404 zgłoszenia pochodzą od osób powyżej 36 roku życia, 194 od osób z grupy wiekowej 50+.

Jeśli chodzi o profil zawodowy osób zgłaszających się do udziału w projekcie, to 56% stanowią studenci, 16% uczniowie. 17% spośród wszystkich kandydatów to osoby pracujące, 9% osoby pozostające bez zatrudnienia, a 2% stanowią osoby z niepełnosprawnościami. Najniższy wzrostem kandydat mierzy 126 cm, a najwyższy 202 cm, z kolei najstarsza osoba, która chce zostać wolontariuszem miejskim w trakcie Euro 2012, ma 78 lat.

Spośród 12 stanowisk do wyboru, kandydaci wskazywali najchętniej: Strefa Kibica (56%), Ambasada Kibica (52%), Miejskie Centrum Medialne (50%). Co druga osoba jest zainteresowana funkcją lidera. Prawie wszyscy (80%) deklarują pełną dyspozycyjność podczas turnieju.

Zobacz także:
- Wolontariat Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012™
- Poznań - miasto gospodarz UEFA EURO 2012™

Informacja pochodzi ze strony Urzędu Miasta Poznania.

************************************

PRZYCHODNIA LEKARSKA W NOWYM BUDYNKU
JEST JUŻ OTWARTA
zobacz jak wygląda, galeria 4
Z pomocą dla Ewy
[Poniedziałek, 16 stycznia 2012]
Dzień dobry,

Ewa, córka jednego z najlepszych pilotów F-16, ma 19 lat i wiele marzeń i planów na życie. Niestety choroba, która się nagle ujawniła utrudni spełnienie marzeń Ewy, ale my możemy zrobić wszystko, by pomóc.

Prosimy o przyłączenie się do naszego apelu i zamieszczenie informacji na Państwa stronach internetowych:

http://www.2slt.sp.mil.pl/2slt.php?str=aktualnosci&action=wiecej&wyswid=11

W imieniu Ewy i jej rodziców dziękujemy.

kpt. Marlena BIELEWICZ
oficer prasowy 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego
ul. T. Kościuszki 92/98
61-716 Poznań
tel. (061) 8572 262
kom. 519 038 210
rzecznik2blt@wp.pl

Przechwycenie ORKIESTROLOTU XX WOŚP
[Poniedziałek, 16 stycznia 2012]
Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam Państwu materiał filmowy z przechwycenia ORKIESTROLOTU podczas XX Finału WOŚP przez dwa samoloty wielozadaniowe F-16 z 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego:

http://www.youtube.com/watch?v=-h67-Nzewng

kpt. Marlena BIELEWICZ
oficer prasowy 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego
ul. T. Kościuszki 92/98
61-716 Poznań
tel. (061) 8572 262
kom. 519 038 210
rzecznik2blt@wp.pl

Strefa 30 w centrum Poznania coraz bliżej
[Czwartek, 12 stycznia 2012]
Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, zakończyły się pierwsze prace budowlane związane z wprowadzeniem w ścisłym centrum Poznania "strefy 30".

Na obszarze między ulicami Solną, Alejami Marcinkowskiego, Święty Marcin i aleją Niepodległości uczestników ruchu obowiązywać będzie maksymalna prędkość 30 km/h. Docelowo "strefa 30" będzie obowiązywać na obszarze wewnątrz I ramy komunikacyjnej. Jej granice wyznaczać będą ulice: Pułaskiego, Roosevelta na zachodzie, Matyi, Królowej Jadwigi (granica południowa), Jana Pawła II (wschód), a od północy tory kolejowe i ulica Przepadek. Zmiany będą wprowadzane etapami.

Dotąd, w ramach przygotowań do wprowadzenia "strefy 30", zostały "wyniesione" skrzyżowania ulicy Działyńskich z ulicami Nowowiejskiego i Libelta, a także wykonane nowe przejście dla pieszych na ulicy 3 Maja, przy skrzyżowaniu z placem Wolności.

Dla właściwego funkcjonowania "strefy 30" przebudowane zostaną skrzyżowania z sygnalizacją świetlną: Kościuszki - Libelta, Kościuszki - Fredry, 27 Grudnia - 3 Maja - plac Wolności - Ratajczaka, Aleje Marcinkowskiego - plac Wolności, a także nastąpią zmiany pasów ruchu i ograniczenia liczby miejsc postojowych. Konieczne będzie też wprowadzenie zmian w organizacji ruchu. Na ulicach: Działyńskich, Kantaka, Kościuszki, Młyńskiej, Nowowiejskiego, placu Wolności, 27 Grudnia zostaną wyznaczone kontrapasy dla ruchu rowerowego

Zakończenie prac związanych z wprowadzeniem I etapu "strefy 30" planowane jest na kwiecień 2012 r.

Więcej informacji  Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Informacja pochodzi ze strony Urzędu Miasta Poznania

20 FINAŁ W O Ś P
[Piątek, 6 stycznia 2012]

XX FINAŁ
WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY


8 styczeń 2012

serce1

SPRAWOZDANIE Z V SESJI RADY OSIEDLA
[Wtorek, 3 stycznia 2012]
SPRAWOZDANIE Z V SESJI RADY OSIEDLA 24.11.2011

24.11.2011 w przedszkolu „Ikarek” odbyło się robocze posiedzenie Rady Osiedla Głuszyna. Spotkaniu przewodniczył p. Henryk Kania, protokołował p. Tomasz Pałaszyński przedstawiciel Urzędu Miasta Poznania.

Na posiedzeniu zostały przedstawione kwestie i zagadnienia:
1. Zatwierdzenie planowanego Festynu Osiedlowego, sposobu wykorzystania sali gimnastycznej, udziału w budowie Pomnika 2 Armii Wojska Polskiego (fundusze z na ten cel zostaną przekazane odpowiednim instytucjom).
2. Budowy chodnika przy ul. Sypniewo. Zarząd Dróg Miejskich podjął działania związane z tą inwestycją. W projekcie zakłada się budowę chodnika o szerokości 1,5 m wraz z infrastrukturą kanalizacyjną.
3. Wydział Zarządu Kryzysowego zaakceptował zamianę przekazanych OSP Głuszyna funduszy na rzecz utwardzenie podjazdu przed remizą.
4. Przyjęte zostały środki pieniężne przez Straż Miejską na materiały edukacyjne dla dzieci.
5. Wydział Oświaty zaakceptował środki finansowe przeznaczone na remont klas lekcyjnych oraz na Centrum Edukacji Ekologicznej (ale z zamianą stosownego nazewnictwa i paragrafu).
6. Oddania do użytku nowej części pomieszczeń w przedszkolu. Termin uzyskania decyzji na użytkowanie tych pomieszczeń to okres po 20.12.2011 r.. Z chwilą uzyskania decyzji na użytkowanie pomieszczeń w części piwnicznej Wydział Oświaty ma zdecydować o przyjęciu środków finansowych przekazanych przez Radę Osiedla na wykonanie kolejnej inwestycji.
7. Zatwierdzono i podjęto uchwałę o przyznaniu radnym Rady Osiedla diet za sierpień, wrzesień, październik oraz listopad 2011 r.
8. Siedziby Rady Osiedla, która mieści się w budynku Przedszkola Nr 17 „Ikarek”. Podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę.
9. Przewodniczący Rady Osiedla złożył obecnym na zebraniu radnym propozycję nadania wyróżnień i podziękowań osobom, instytucjom i firmom za współdziałanie z Radą Osiedla na rzecz lokalnej społeczności w 2011 r.. Radni przyjęli i zatwierdzili stosowny wniosek. Wręczenie wyróżnień i podziękowań nastąpi na uroczystej grudniowej sesji Rady Osiedla Głuszyna.
10. W uwagach i wolnych wnioskach przedstawiono sprawę modernizacji ul. Ożarowskiej w 2012 r., oświetlenia ul. Babickiej, tablic informacyjnych, które mają być ustawione przez Wspólnoty Mieszkaniowe na naszym osiedlu w widocznych miejscach – informujących m.in. o dyżurach radnych Rady Osiedla, Straży Miejskiej i Policji, sprawach dotyczących mieszkańców.
11. Radni otrzymali informację o przekazaniu Urzędowi Miasta niektórych terenów na naszym osiedlu użytkowanych dotychczas przez WAM. Trwa ustalenie położenia działek, ich wielkości i statusu prawnego.

Tekst Zofia Macwróć / do góry

Copyright © 2013-2020 by InterLaNet Dariusz Ludwikowski