Strona główna | Archiwum aktualności


Find more about Weather in Poznań, PL
5936gluszyna.pl

Archiwum aktualności z lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,

Aktualności z naszego osiedla


Podsumowanie pracy Rady Osiedla Głuszyna w 2016 roku (wystąpienie Przewodniczącego Rady w czasie XVI Sesji).
[Poniedziałek, 19 grudnia 2016]
Poznań, 19.12.2016 r.
Szanowni Goście i Radni Rady Osiedla

To już nasze drugie spotykanie na uroczystej Sesji Rady Osiedla Głuszyna V kadencji. Tradycją tych spotkań jest podsumowanie pracy Rady w mijającym roku.

W tym roku dysponowaliśmy środkami wolnymi w kwocie 436565,00 zł. Kwotę powyższą wydatkowaliśmy w ok. 98,0 %.

W bieżącym roku Rada Osiedla Głuszyna monitorowała realizację dwóch najważniejszych dla naszej społeczności inwestycji, jakimi były:

  1. Przebudowa ul. Sypniewo w Poznaniu, na odcinku od ul. Silniki do ul. Malarskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową istniejącego oświetlenia ulicznego;

  2. Inwestycja grantowa: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym ul. Daszewickiej, od ul. Głuszyna do granicy miasta Poznania. Zostały one zrealizowane.

  Wykonaliśmy inwestycje wzmacniające bezpieczeństwo poruszania się mieszkańców po ulicach i chodnikach osiedla, tj. remont chodnika wzdłuż ulicy Głuszyna od posesji nr 158 do 160, remont nawierzchni jezdni sięgacza przy ul. Głuszyna od nr 209 do 271 (po stronie południowej). Została wykonana dokumentacja projektowa budowy zatoki autobusowej na ul. Głuszyna w rejonie budynku nr 216-220. Wykonanie tej inwestycji zostało przesunięty na wiosnę 2017 roku.

  Przekazaliśmy środki finansowe na inwestycje i remonty oraz zakupy sprzętu w naszych placówkach oświatowych. W Przedszkolu nr 17 „Ikarek” dofinansowaliśmy remont kuchni, zakup kuchni gazowej, wymianę drzwi wewnętrznych, wyposażenie placu zabaw a także zakup komputera. W Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 dofinansowaliśmy przeprowadzenie niezbędnych remontów i napraw wakacyjnych, remont nawierzchni bieżni, zajęcia psychoedukacyjne w ramach zajęć profilaktycznych przeciwdziałających patologiom oraz zakup materiałów dydaktycznych do tych zajęć. Wsparliśmy także Ochotniczą Straż Pożarną Głuszyna poprzez przekazanie środków finansowych na zakup potrzebnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego i ciężkiego zestawu do ratownictwa w kwocie 48000,00 zł. Zaznaczyliśmy swój udział w zakupie radiowozu dla Komisariatu Poznań Nowe Miasto (3500,00 zł).

  Wśród zadań realizowanych przez osiedle wydatkowaliśmy środki finansowe do Aquanetu na opłaty za wodę do podlewania trawy na boiskach sportowych, opłaty za energię elektryczną do Enea, utrzymanie terenu oraz zakup sprzętu dla OSiR Głuszyna a także na wymianę siatek i desek pod siedziska na trybunie obiektu sportowego. Sfinansowaliśmy transport, montaż oraz podłączenie energii elektrycznej do kontenera socjalnego otrzymanego na wniosek Rady Osiedla z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UMP. Wykorzystaliśmy środki finansowe przeznaczone na diety dla radnych osiedlowych. Prace agrotechniczne, porządkowe oraz remontowe na obiekcie OSiR Głuszyna w bieżącym roku realizowała Firma ASTRA PLUS. Z tego miejsca pragniemy serdecznie podziękować Pani Aldonie Wesołowskiej i Grzegorzowi Grodzkiemu za terminowe i rzetelne wykonanie wszystkich prac. Dziękujemy również za pomoc w realizacji zadań Osiedla panu Tadeuszowi Jabłonce właścicielowi Firmy „Leta”.

  Dobrze współpracowaliśmy z Zarządem Dróg Miejskich. Dodatkowo wykonane zostały prace naprawy nawierzchni jezdni przy ul. Głuszyna 209. Pragnę z tego miejsca podziękować Naczelnikowi Wydziału Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich panu mgr inż. Maciejowi Heilmanowi i zastępcy Naczelnika tego wydziału Panu mgr inż. Mariuszowi Woźniakowi a także inżynierowi Mariuszowi Krzosowi za dużą pomoc i zrozumienie potrzeb Osiedla.

Dziękujemy Zarządowi Zieleni Miejskiej za uporządkowanie, zapomnianego od wielu lat, parku im. Pawła Edmunda Strzeleckiego.

Składamy podziękowanie Panom Henrykowi i Przemysławowi Nowaczykom, właścicielom firmy Novel Instalacje Elektryczne, za dobrą współpracę i wykonanie instalacji elektrycznej związanej z podłączeniem do tej sieci kontenera socjalnego.

Pragniemy podziękować wszystkim Zarządom wspólnot mieszkaniowych za współdziałanie z Radą Osiedla na rzecz utrzymania czystości i porządku na terenie Osiedla Głuszyna.

Dziękujemy Policji z Komisariatu Poznań Nowe Miasto, a w szczególności pani st. sierż. Patrycji Kruszona - naszej dzielnicowej oraz Straży Miejskiej z Referatu Poznań Nowe Miasto, w szczególności pani strażnik Patrycji Bartkowiak za dobrą opiekę nad naszym osiedlem i zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego życia.

Dziękujemy Dyrektorom naszych placówek oświatowo-wychowawczych: Pani mgr inż. Annie Liebert, Pani mgr Barbarze Osiak i Pani mgr Agacie Gust za pracę z naszymi dziećmi i młodzieżą. Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszynie za pomoc udzielaną wszystkim poszkodowanym w wypadkach drogowych i w walce z żywiołami oraz za aktywność w dążeniu do zrealizowania zadania wybudowania nowej strażnicy.

W bieżącym roku przeprowadziliśmy 10 sesji roboczych, podjęliśmy 29 uchwał. Wszyscy radni Rady Osiedla Głuszyna dążyli do jak najlepszego wypełniania funkcji przedstawicielskich wobec swych wyborców. Pełnili dyżury w siedzibie Rady, spotykali się z wyborcami w ważnych sprawach osobistych i społecznych. Pięciu radnych uczestniczyło we wszystkich sesjach Rady, dwie nieobecności zdarzyły się 4-ro radnym, trzy i więcej nieobecności 7-ro radnym. Średnia frekwencja uczestnictwa radnych w sesjach Rady Osiedla wynosiła 81%.

Rada Osiedla Głuszyna była wspierana przez instytucji miejskie, prywatne i osoby, którym możemy nadać status „Przyjaciel Osiedla Głuszyna”. Należą do nich m. innymi:

 • Pan Mariusz Wiśniewski - Zastępca Prezydenta Miasta Poznania
 • Pan Tomasz Lewandowski - Zastępca Prezydenta Miasta Poznania
 • Pani Katarzyna Hoffman i Kamil Górski - doradcy i „opiekunowie” z WJPM
 • Pani Aldona Wesołowska - Właścicielka Firmy Astra Plus
 • Pan Grzegorz Grodzki - Prezes Firmy Astra Plus
 • Pan Maciej Heilman - Naczelnik Wydziału Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich ZDM
 • Pan Mariusz Woźniak - Zastępca Naczelnik Wydziału Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich ZDM
 • Pan Tadeusz Jabłonka - Właściciel Zakładu Wielousługowego „Leta”
 • Pan Henryk Nowaczyk i Pan Przemysław Nowaczyk - Firma Novel Instalacje Elektryczne
 • Pan Stanisław Barć - Właściciel Firmy „Barex” Usługi Wielobranżowe.
 • Ks. Jan Ciesiółka - Proboszcz Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła Większego

Dziękujemy za pomoc w zrealizowaniu przez Radę Osiedla zadań 2016 roku.

W imieniu Rady Osiedla składam naszym Miłym Gościom oraz Mieszkańcom Osiedla Głuszyna życzenia miłych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2017.


Radny Rady Miasta Poznania Przewodniczący Rady Osiedla Głuszyna
Henryk Kania
/ Krzysztof Stobieniecki /
Nowy radny osiedla Głuszyna
[Środa, 5 października 2016]

Na posiedzeniu Rady Osiedla w dniu 05.10 2016 Przewodniczący Rady Henryk Kania podziękował za pracę Radnej pani Agacie Gust w związku z wygaśnięciem jej mandatu.


Ślubowanie złożył nowy Radny pan Ireneusz Ratajczak, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów.


Nowemu Radnemu życzymy owocnej pracy na rzecz Naszego Osiedla.

/ Krzysztof Stobieniecki /
[Piątek, 9 września 2016]

Przewodniczący Rady Osiedla Głuszyna Henryk Kania został nowym Radnym Miasta Poznania. Koledze Henrykowi serdecznie gratulujemy, życząc owocnej pracy na rzecz Miasta jak i Osiedla Głuszyna.

Mamy nadzieję, że mając swojego przedstawiciela , wieloletniego działacza samorządowego, w Radzie Miasta , głos Mieszkańców osiedli peryferyjnych będzie dobrze słyszany, a ich problemy lepiej rozwiązywane.


Wywiad z Radnym.
/ Krzysztof Stobieniecki /
Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej 19-tu , pilotom, którzy służąc w 62 pułku lotnictwa myśliwskiego zginęli śmiercią lotnika.
[Sobota, 3 września 2016]

W dniu 03.09 2016 r. miała miejsce uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej 19-tu , pilotom, którzy służąc w 62 pułku lotnictwa myśliwskiego zginęli śmiercią lotnika. Uroczystość przygotowało Stowarzyszenie Byłych Pilotów 62(3) plm . O godną oprawę zadbali żołnierze 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego spadkobiercy tradycji 62 plm. Udział Dowódcy Bazy płk pil. Grzegorza Ślusarza, pilotów F-16 ,kompanii honorowej z pocztem sztandarowym nadało jej podniosły charakter.

Mszę Św. z udziałem pocztów sztandarowych w intencji zmarłych tragicznie pilotów odprawił kapelan 31 BLT. Następnie, licznie zebrani mieszkańcy Osiedla Głuszyny ,Rodziny pilotów upamiętnianych tablicą, zaproszeni goście, przeszli na miejscowy cmentarz ,gdzie przy podniesionej fladze państwowej, nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy. Odsłonięcia dokonał zasłużony pilot płk rez. Hieronim Kowalski w asyście ucznia klasy lotniczej Gimnazjum nr 30 . Była salwa honorowa ,odegrano Marsz Lotników . Nad głowami zebranych pokaz kunsztu lotniczego zaprezentowała grupa akrobacyjna ,,Żelazny” kierowana przez byłego Dowódcę 31 BL płk rez. pil. Wojciecha Krupę .

W chwili zadumy złożono wieńce i wiązanki kwiatów , w tym od Rady Osiedla ,zapalono znicze.

Dziękujemy Organizatorom i wszystkim Uczestnikom za udział w tej lotniczo-patriotycznej uroczystości ,będącej lekcją historii najnowszej dla młodego pokolenia jak również dla mieszkańców Osiedla Głuszyna.

/ Krzysztof Stobieniecki /
Zdjęcia: Andrzej Gątarski
Sesja Rady Osiedla z Zastępcą Prezydenta Miasta Poznania
[Czwartek, 5 maja 2016]
Na sesji Rady Osiedla gościliśmy I Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania Mariusza Wiśniewskiego. W kompetencjach prezydenta są między innymi sprawy bezpieczeństwa i oświaty. Usłyszeliśmy o rychłym rozpoczęciu termomodernizacji budynku szkoły, o planach budowy środowiskowej hali sportowej, budowie strażnicy OSP w Głuszynie.
/ Krzysztof Stobieniecki /
Spotkanie z Prezydentem Miasta Poznania
[Czwartek, 7 kwietnia 2016]
Odbyło się spotkanie Mieszkańców Osiedla Głuszyna z Prezydentem Miasta Poznania Jackiem Jaśkowiakiem. Mieszkańcy przedstawili swoje problemy i potrzeby dotyczące szczególnie komunikacji, zieleni i czystości Osiedla. Jest zapewnienie władz Miasta o wybudowaniu chodników i oświetlenia na ulicy Sypniewo .Oczyszczenia terenu w rejonie parku P.E. Strzeleckiego w Głuszynie. Padła kolejna obietnica wybudowania ulicy Ożarowskiej w ciągu kilku najbliższych lat.
/ Krzysztof Stobieniecki /


wróć / do góry

Copyright © 2013-2020 by InterLaNet Dariusz Ludwikowski